به تارنمای کانون بازنشستگان خوش آمدید.

Text Size

مروری بر تاسیس کانون

کانون بازنشستگان بانک در تاریخ 20/10/1374 در محل سالن اجتماعات و با حضور 83 نفر از 153 نفر عضو تشکیل گردید.

در این جلسه اساسنامه کانون در 31 ماده و 21 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند.

عبدالمجید ظاهری
هوشنگ ایازی بروجرد
میر مصطفی میربهاء
سید محمد اخوت
سید علی طاهری
فریدون نظری
اسماعیل فرمهینی فراهانی

اعضای علی البدل

مهدی علوی
فتح اله خلیلی

بازرسان

بازرس اصلی: ابوالفضل حسن زاده

بازرس علی البدل: برزو خضری