به تارنمای کانون بازنشستگان خوش آمدید.

Text Size

هیئت مدیره فعلی کانون که در مجمع عمومی عادی به تاریخ 21/5/92 و برای 3 سال انتخاب گردیدند به شرح زیر می باشد:

حسین راغمی آذر  رئیس هیئت مدیره  
زهرا وزیری  نایب رئیس هیئت مدیره  
 محمد علی سعیدی  خزانه دار  
 ایرج سلطانی

 عضو هیئت مدیره

 
 محمد علی رازانی

 عضو هیئت مدیره

 

 

اعضای علی البدل

فریدخت صحافی
سید علی طاهری

بازرسان

بازرس اصلی: محمدرضا نیکخواه

بازرس علی البدل: داود حامدی فرد